ஃபெர்மா Google Doodle

Uncategorized

இன்று கூகிள் முதல் பக்கத்தில் கண்டது:

சில பல பதிவுகள் கழித்து ஃபெர்மாவின் கடைசித் தேற்றம் பற்றிப் பார்ப்போம். ஆனால் அதற்கு முன்னதாகப் பல அடிப்படைகளை நாம் காணவேண்டியுள்ளது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s